Regulamin

1. Wstęp

1.1 Warunki niniejszej Umowy wraz z Dokumentem ujawniającym ryzyko Spółki („Umowa”) będą regulować stosunki między Klientem a Company (które odtąd będą określane jako „Spółka”), w odniesieniu do wykonywania kursów walutowych, akcji, indeksów i innych instrumentów finansowych („Forex Trading”), za pośrednictwem Platformy Handlowej Spółki dostarczonej Klientowi przez Spółkę („Platforma handlowa”) i wszelkie inne usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Klienta („Usługi Spółki”).

1.2 Nie ma opłaty za wypłatę i wpłaty za pomocą karty kredytowej.

2. Konto handlowe

2.1 Firma otworzy Rachunek Transakcyjny („Rachunek Inwestycyjny”) dla i na nazwisko Klienta, z zastrzeżeniem rejestracji Klienta w Spółce zgodnie z wymaganiami Spółki, w tym dostarczenia kompletnych i dokładnych informacji o kliencie wymaganych do otwarcia Konta i poprzez przedstawienie dokumentów identyfikacyjnych, w tym kopii certyfikatu identyfikacyjnego, paszportu, kopii karty kredytowej z obu stron, w przypadku, gdy depozyt został dokonany kartą kredytową (Klient może ukryć numer karty kredytowej z wyjątkiem ostatniego cztery cyfry i może również ukryć kod CVV z tyłu karty) oraz ważny (ostatnie trzy miesiące) dowód adresu, przedstawiając sprzedawcę rządowego lub inny rachunek za media (woda, podatek miejski, energia elektryczna itp.) .). Klient upoważnia Spółkę do polegania i działania zgodnie z jakimkolwiek żądaniem, wytycznymi lub inną wiadomością, która wydaje się pochodzić od Klienta, bez dalszej analizy przez Firmę co do autentyczności, prawdziwości lub tożsamości osoby, która dostarcza lub rzekomo dostarcza takie żądanie, wskazówki lub wiadomość. Klient zobowiązuje się dostarczyć poprawne i kompletne informacje dotyczące samego siebie. TheClient musi niezwłocznie zgłosić się do Spółki w przypadku jakiejkolwiek zmiany informacji, które Klient przekazał Spółce.

2.2 Spółka może, według własnego uznania, działać jako mediator i zapewniać pokrycie transakcji Klienta przez różnych brokerów, a także działać jako animator rynku i być kontrahentem transakcji Klienta. Spółka nie może służyć jako agent lub powiernik Klienta lub w jego imieniu w żadnych okolicznościach. Klient potwierdza, że działa dla siebie, a nie jako agent lub powiernik w imieniu innej osoby. W związku z tym Klient zgadza się, że będzie bezpośrednio i w pełni odpowiedzialny za realizację swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym w odniesieniu do wszelkich Transakcji dokonanych przez Klienta lub w jego imieniu. Firma nie przyjmuje żadnej innej osoby jako pośredniego Klienta w odniesieniu do niniejszej Umowy i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wobec takiej osoby, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

2.3 Korzystanie z Platformy transakcyjnej odbywa się na podstawie ograniczonej, osobistej, nieprzenoszalnej i wyłącznej licencji udzielonej Klientowi. Klientowi nie wolno przenosić i / lub cedować i / lub zezwalać innej osobie na używanie licencji i / lub działanie na Koncie Klienta na osobę, która nie jest Klientem, i / lub przekazać nazwę użytkownika i hasło do Konta dowolnemu inna osoba.

2.4 Korzystanie z systemu transakcyjnego i usług firmy jest dozwolone wyłącznie powyżej 18 roku życia. Klient musi upewnić się, że nie ma przeszkód prawnych lub innych dla swojej działalności oraz że Klient spełnił wszelkie wymogi prawne wymagane do korzystania z tych usług.

2.5 Tylko osoby w wieku 18 lat lub starsze mogą korzystać z usług firmy. Klienci są zobowiązani do zapewnienia, że nie ma przeszkód, prawnych lub innych, uniemożliwiających im legalne korzystanie z usług firmy.

3. Fundusze marży

3.1 Firma umożliwi dokonywanie transakcji na rachunku handlowym tylko pod warunkiem, że na rachunku znajdują się wystarczające środki, aby zapewnić pokrycie wszelkich wyników, w tym strat handlowych, prowizji, należnych opłat lub wszelkich innych kosztów. Takie płatności będą automatycznie potrącane z rachunku handlowego po zapłacie.

Środki na rachunku transakcyjnym nie będą gromadzić żadnych odsetek ani klient nie otrzyma żadnych przywilejów dla takich funduszy (innych niż odsetki od rolowania lub swapu, co zostanie opisane poniżej w artykule 8.9).

3.2 W przypadku handlu kontraktami CFD (kontrakty na różnicę) lub innymi transakcjami związanymi z zabezpieczeniem bazowym klient nie otrzyma żadnych praw związanych z własnością produktu będącego przedmiotem obrotu, takich jak prawa do otrzymania dywidendy, posiadacze akcji ” prawa głosu, przydział lub jakiekolwiek inne takie przywileje. Pomimo unieważnienia jakichkolwiek praw własności same transakcje handlowe będą podlegały korektom wywoływanym przez zdarzenia, które mają wpływ na podkreślające bezpieczeństwo, takie jak podział cen akcji, dalsze przydziały akcji, wypłata dywidendy lub jakiekolwiek inne istotne zdarzenie finansowe.

3.3 Zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, przy dokonywaniu wpłaty przelewem bankowym lub kartą kredytową, Klient jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z własnego konta bankowego. Klient musi przesłać Spółce autentyczne potwierdzenie SWIFT, podając pełne dane dotyczące transmitującego rachunku bankowego. Niedostarczenie potwierdzenia SWIFT lub w przypadku, gdy dane nie są zgodne z danymi Rachunku handlowego, może uniemożliwić zdeponowanie środków na Rachunku transakcyjnym.

3.4 Dokonując przelewu środków na Spółkę czekiem lub innymi metodami płatności dozwolonymi przez Spółkę, Klient będzie musiał zostać zidentyfikowany zgodnie z przepisami Spółki i obowiązującym prawem. Spółka nie przyjmuje środków gotówkowych.

3.5 Firma będzie ostrożnie utrzymywać i działać w funduszach klienta. Spółka ma prawo do wykorzystania środków Klienta w celu „pokrycia” transakcji Klienta, pokrycia zobowiązań Klienta wynikających z działalności handlowej Klienta i / lub zgodnie z własnym uznaniem Spółki, z zastrzeżeniem umownego zobowiązania Spółki do zapłaty lub zwrócić pieniądze Klientowi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Ustalenie wymaganej kwoty Depozytu zabezpieczającego i zobowiązań Klienta wobec Spółki będzie odbywać się według wyłącznego uznania Spółki.

3.6 Wypłacając środki z Rachunku handlowego przez Klienta, wypłata zostanie dokonana w tej samej walucie i na ten sam rachunek i / lub kartę kredytową, z której środki zostały pierwotnie zdeponowane, chyba że Spółka zdecyduje, według własnego uznania , aby przelać środki na inne konto. Firma może anulować żądanie wypłaty w ciągu 5 dni roboczych, jeśli Klient nie przekaże Spółce danych konta bankowego do wypłaty za pośrednictwem przelewu bankowego. Musi to być oficjalny dokument ze stemplem i logo Banku Klienta. Oficjalny dokument musi zawierać następujące informacje: numer IBAN / numer konta, SWIFT / BIC; numer trasy (jeśli dotyczy), nazwa klienta, nazwa i adres banku.

3.7 Klient gwarantuje i zobowiązuje, że fundusze Margin nie pochodzą z jakiejkolwiek działalności przestępczej lub nielegalnej i nie naruszają przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy na świecie.

3.8 Firma może, w dowolnym momencie i według własnego uznania, zablokować działalność na Rachunku handlowym Klienta, jeśli podejrzewa jakiekolwiek oszustwo, oszustwo, fałszerstwo i / lub naruszenie prawa lub niniejszej Umowy przez Klienta.

3.9 Klient nie ma żadnych roszczeń i / lub żądań wobec Spółki i nie pociąga Spółki do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia i / lub różnice w stawkach zwyczajowych w instytucjach finansowych, takich jak banki karty kredytowej Spółki.

3.10 Wnioski o wycofanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Spółka nie zobowiązuje się do przetwarzania żądanych wypłat przekazanych w jakikolwiek inny sposób.

3.11 W przypadku żądania wypłaty złożonego przez Klienta, Spółka przekaże żądaną kwotę (pomniejszoną o wszelkie opłaty transferowe, jeśli dotyczy) w ciągu siedmiu (7) Dni Roboczych następujących po dniu, w którym Klient został zidentyfikowany przez Spółkę zgodnie z wymaganiami dotyczącymi Depozytu Zabezpieczającego , zgodnie z ustaleniami Spółki, w całości.

3.12 Firma może anulować żądanie wypłaty Klienta, jeżeli według uznania Spółki:

  • pozostałe saldo (po wypłacie) nie jest wystarczające do zagwarantowania otwartych transakcji na Rachunku Transakcyjnym;
  • klient nie jest weryfikowany przez Spółkę. Klient musi dostarczyć pełny pakiet dokumentów KYC (Karta identyfikacyjna, Dowód adresu, Dowód płatności: kopia karty przedniej - pokazujące tylko 4 ostatnie cyfry, data ważności i nazwisko posiadacza karty kredytowej; kopia karty tylnej - Wyświetlanie tylko 4 ostatnich cyfr karty kredytowej i twój podpis);
  • klient nie przekazał Spółce podpisanych deklaracji depozytowych odręcznych dla każdej transakcji depozytowej, planu bonusowego / umowy (w przypadku, gdy przyznano premię);
  • Klient musi wysłać wymagane podpisane dokumenty w ciągu następnych 5 dni roboczych, w przeciwnym razie żądanie wypłaty przez Klienta może zostać anulowane przez Spółkę.

3.13 Klient niniejszym upoważnia Spółkę do pobierania z Rachunku handlowego wszelkich opłat należnych Spółce. Jeśli Klient nie ma wystarczających środków na pokrycie swoich zobowiązań, Klient musi zdeponować dodatkowe środki natychmiast na żądanie Spółki, w przeciwnym razie Spółka może zamknąć transakcje na Rachunku Klienta.

3.14 Spółka nie przedstawi fizycznych dowodów w odniesieniu do jakiejkolwiek Transakcji. Zyski i / lub straty zostaną uznane za zakończone dopiero po zamknięciu Transakcji.

4. Ogólne zasady dotyczące premii

4.1 Firma może, według własnego uznania, przyznać Klientowi premię handlową na swoim koncie. O ile nie określono inaczej, warunki tego rozdziału będą miały zastosowanie do premii.

4.2 Bonus zostanie obliczony jako określony procent depozytu. Premia zostanie przyznana jako jednorazowa premia w odniesieniu do takiego depozytu i w sposób określony przez Firmę.

4.3 Bonus zostanie wypłacony pod warunkiem, że wykonasz 1 lot w zamian za 5 $ z premii.

4.4 Klient może wypłacić premię (w całości lub w części) i / lub zyski z Rachunku transakcyjnego, pod warunkiem, że Klient dokonał obrotu pełną ilością Przedmiotów wymaganych, aby Bonus kwalifikował się do wypłaty („Cel”). Każda wypłata zostanie najpierw rozpatrzona na rachunek zysków, a następnie z premii.

4.5 Jeśli Klient chce wycofać środki z depozytu z Rachunku Inwestycyjnego przed osiągnięciem Celu, wypłata zostanie udostępniona, jednak Premia i zyski na Rachunku Inwestycyjnym zostaną anulowane i / lub przepadnięte przez Spółkę.

4.6 Firma może zmienić warunki Bonusu w dowolnym momencie. Powiadomienie zostanie przekazane Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub opublikowania wiadomości na stronie internetowej Spółki.

4.7 Każda transakcja w trakcie i po okresie premiowym, który naruszył warunki niniejszej Umowy, spowoduje anulowanie całego Bonusu według wyłącznego uznania Spółki.

5. Handel społeczny

5.1 Na żądanie Klienta Spółka aktywuje usługę „social trading” na koncie Klienta, dostarczoną przez stronę trzecią (dalej: „Sirix” lub „System”).

5.2 Sirix pozwala Klientowi obserwować i aktywować w swoich transakcjach na rachunku rzeczywiste transakcje przeprowadzone przez innego Klienta Spółki i osoby trzecie („Przedsiębiorcy”). Wybór Inwestora jest dokonywany wyłącznie przez Klienta, jak również rozpoczęcie i zakończenie korzystania z konta Handlu.

5.3 Istnieją dwie opcje kopiowania transakcji Maklera: (1) o stały wolumen, niezależnie od wielkości pierwotnej transakcji; Or- (2) przez przydzielenie kwoty dostępnej do kopiowania, niezwiązanej z transakcją Transakcji, a stosunek między transakcją Maklera a transakcją dokonaną na rachunku Klienta zostanie określony zgodnie ze stosunkiem między kwotą przydzieloną do transakcji Klienta a wielkość transakcji Trade.

5.4 Klient ma w każdej chwili możliwość niezależnego zamknięcia każdej transakcji lub alternatywnie poprzez salę handlową.

5.5 Rating Handlarza lub wcześniejsze wyniki lub jakiekolwiek inne informacje publikowane w związku z Maklerem nie będą uważane za porady, obietnice lub gwarancje przyszłego sukcesu. Firma może kierować lub prezentować konkretnym Klientom Handlowców, bez wcześniejszego traktowania ich jako rekomendacji do śledzenia jakiegokolwiek konkretnego Maklera i / lub korzystania z Systemu. Spółka nie jest zaangażowana w żadną umowę z żadnym z handlowców w systemie.

5.6 Nie zaleca się handlu opartego wyłącznie na kopiowaniu innych handlowców.

5.7 Firma nie gwarantuje, że wszystkie zlecenia handlowe Maklera będą zawsze prawidłowo kopiowane i / lub wykonywane na koncie Klienta, w tym zlecenia otwarcia lub zamknięcia transakcji. Dlatego Klient powinien uważnie monitorować otwarte transakcje na swoim Koncie.

5.8 Klient jest w pełni odpowiedzialny za bieżące monitorowanie swojego Konta i poziomu ryzyka, na które Konto jest narażone. Firma nie nadzoruje wydajności usługi i / lub handlowców, stosowanych metod handlowych, wielkości obrotu, zawieszenia obrotu przez Maklera itp. I nie jest zobowiązana do powiadamiania Klienta o jakimkolwiek ryzyku; Pełna odpowiedzialność za Transakcje na koncie Klienta spoczywa na Kliencie, a Klient niniejszym zrzeka się z góry wszelkich roszczeń dotyczących wyników i / lub zakresu działalności na swoim Koncie w odniesieniu do następujących Podmiotów Handlowych.

5.9 Informacje, treści i usługi Sirix są oferowane „tak jak są”, a Firma i jej przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za usługi dostosowane do potrzeb lub celów Klienta. Firma nie gwarantuje jakości i dokładności informacji, przydatności do jakiegokolwiek celu, kompletności, niezawodności, integracji i zgodności z jakimkolwiek programem komputerowym na komputerze Klienta i nie gwarantuje, że korzystanie z usług będzie nieprzerwane i / lub będzie odporny na zaburzenia i / lub awarie i / lub awarie i / lub jakiekolwiek uszkodzenia.

6. Opłaty

6.1 Spółka pobiera opłatę za wykonanie Transakcji na kilku instrumentach finansowych oferowanych przez Platformę transakcyjną. Opłata różni się w zależności od klasyfikacji Klienta przez Spółkę. Ponadto Spółka czerpie przychody z spreadu na Transakcjach (tj. Różnicy między kwotowaniami cen kupna / sprzedaży oferowanymi przez Platformę Transakcyjną do Klienta). Obowiązkiem Klienta jest podjęcie decyzji, czy handlować po takich cenach.

6.2 Konta zdefiniowane jako konta islamskie będą obciążane opłatą, jeśli będą posiadać otwarte transakcje przez dwa dni. Co trzecią noc od otwarcia transakcji konto Klienta zostanie obciążone prowizją od kwoty spreadu otwartej transakcji.

6.3 Firma może pobierać prowizję za zdeponowanie środków na Rachunku transakcyjnym i wypłaty na rzecz Klienta, w tym opłaty za przelewy bankowe na rzecz Klienta. W zależności od rozwiązania płatności opłata wynosi 25 - 50 euro za każdy przelew. Wspomniana opłata zostanie potrącona z przelewu. Firma może wprowadzić dodatkowe opłaty i opłaty oraz może zmienić istniejące opłaty i należności w dowolnym momencie.

6.4 Nieaktywny rachunek handlowy - w przypadku, gdy Klient nie wykonał żadnej działalności handlowej na swoim Koncie przez taki okres czasu określony przez Spółkę lub działalność handlowa jest na niskim poziomie zgodnie z ustalonymi standardami Spółki i / lub jeśli Klient to robi nie posiadać wymaganej minimalnej kwoty środków na swoim Rachunku handlowym określonej przez Spółkę od czasu do czasu, Spółka może obciążyć Klienta opłatami administracyjnymi w wysokości 5% lub 25 EUR lub USD (w zależności od waluty, w której prowadzony jest rachunek) , cokolwiek jest wyższe. Okres, w którym konto klienta zostanie zaklasyfikowane jako nieaktywne, oblicza się od daty otwarcia lub zamknięcia ostatniej transakcji na koncie Klienta. Firma może zmienić warunki i zasady w tej sekcji, w tym czas, przez jaki konto zostanie zdefiniowane jako nieaktywne, poziom aktywności na koncie, który zostanie ograniczony do niskiego poziomu aktywności, minimalna kwota środków, którą klient jest wymagane do posiadania na rachunku handlowym, a także wielkość prowizji za nieaktywny rachunek niejawny.

7. Warunki handlowe

7.1 Platforma handlowa udostępniana przez Spółkę umożliwia obrót kursami różnych walut, a CFD różnych Instrumentów Finansowych udostępnianych na Platformie Spółki (wszystkie tutaj: „Instrumenty finansowe”). Podczas korzystania z platformy transakcyjnej klient jest wyświetlany z cenami ofertowymi i ofertowymi na wykonywanie transakcji w instrumentach finansowych w oparciu o ceny otrzymane z różnych systemów informacji finansowej jako indukcyjne ceny transakcyjne na rynkach. Do określania cen transakcyjnych platforma dokonuje obliczeń matematycznych według znanych i zaakceptowanych formuł.

7.2 Transakcje są automatycznie odnawiane co noc o godzinie 22:00 GMT przez zegar serwera Platformy Handlowej, który jest automatycznie synchronizowany zgodnie z czasem cypryjskim.

7.3 Transakcja kończy się w jednym z następujących wydarzeń:

7.3.1 Klient zainicjował zamknięcie Transakcji

7.3.2 Stawki Transakcji spełniają wstępnie zdefiniowane stop loss, biorą zysk lub inne kryteria określone przez Klienta lub Spółkę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

7.3.3 Data wygaśnięcia Transakcji została osiągnięta, w niektórych transakcjach, zgodnie z ustaleniami Klienta lub Spółki.

7.3.4 Klient nie ma wystarczających środków na Rachunku, dlatego Spółka przeprowadzi wymuszone zamknięcie Transakcji według własnego uznania, w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego ustalonymi przez Spółkę dla Klienta.

7.4 Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, która została dostarczona Klientowi przez Spółkę lub w formie pisemnych zleceń (w tym faksu), poczty elektronicznej lub innego instrumentu elektronicznego lub ustnie (w tym telefonicznie), chyba że Spółka poinformuje Klienta że konkretne zamówienie można złożyć tylko w określony sposób.

7.5 Spółka nie zezwala na wykonywanie przeciwnych Transakcji jednocześnie, Transakcje oparte na różnicach rynkowych, podczas publikacji informacyjnych (ogłoszenia makroekonomiczne), zamrożenie cen, zawieszenie obrotu, transakcje manipulacji ceną lub czasem, w tym nielegalne skalowanie i wykorzystywanie arbitrażu między różnymi systemami, jak jak również Transakcje znalezione przez Spółkę jako próba wykonania takich zakazanych Transakcji.

7.6 Klient upoważnia Spółkę do polegania i działania zgodnie z jakimkolwiek zamówieniem, żądaniem i instrukcją dostarczoną przez Klienta lub dowolną osobę upoważnioną w imieniu Klienta, bez dalszego dochodzenia przez Firmę co do autentyczności, poprawności uprawnień lub tożsamości osoby dostarczającej lub rzekomo dostarczającej takie zamówienie.

7.7 Jeśli Klient zażąda anulowania jakiegokolwiek zamówienia, Spółka może anulować takie zamówienia, jeśli nie podjęło jeszcze działań w związku z takim zamówieniem lub jeśli Spółka uzgodni inaczej.

7.8 Spółka ma prawo, ale nie obowiązek, ustalać limity i / lub pewne parametry w odniesieniu do rachunku Klienta i zleceń handlowych, według własnego uznania. Takie limity i / lub parametry mogą być zmieniane, zwiększane, zmniejszane, usuwane lub dodawane przez Spółkę i mogą obejmować między innymi i nie ograniczają się do: (i) limitów dotyczących maksymalnej wielkości zlecenia transakcyjnego i liczby zamówień; (ii) ograniczenia dotyczące pojedynczej transakcji lub całkowitej ekspozycji Klienta; (iii) ograniczenie dźwigni finansowej w różnych instrumentach finansowych i nie tylko.

7.9 Firma jest uprawniona, według własnego uznania, do anulowania lub skorygowania każdej transakcji, która została wykonana w związku z błędem, nieprawidłowym działaniem systemu, naruszeniem Umowy przez Klienta itp. Dokumentacja Spółki będzie służyć jako decydujący dowód prawidłowości kursy wymiany w stosunku do rachunków Klienta.

7.10 Korzyści - Firma może od czasu do czasu zapewniać korzyści lub inne dotacje na Rachunek Inwestycyjny. Takie świadczenia mogą być oferowane przez ograniczony okres czasu i / lub dostawę, a Firma ma prawo do zmiany, zamrożenia, anulowania itp. Warunków świadczenia od czasu do czasu i według własnego uznania.

7.11 Firma jest uprawniona, ale nie jest zobowiązana, do wysyłania swoim Klientom, zarówno swoim klientom, jak i części powiadomień i aktualizacji dotyczących podstawowych warunków obrotu aktywami, takich jak daty wygaśnięcia kontraktów CFD i inne. Klient nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki z tytułu nie wysłania takich zawiadomień lub aktualizacji lub dotyczących nieprawidłowości informacji w takim zawiadomieniu. Ostatecznym obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z warunkami obrotu w aktywach, którymi handluje.

8. Rodzaje zamówień

8.1 Kup - Zamówienie na zakup instrumentu po cenie dostępnej do handlu na Platformie transakcyjnej dostarczonej przez Spółkę w momencie złożenia zamówienia.

8.2 Sprzedaj - Zlecenie sprzedaży instrumentu po cenie dostępnej do obrotu na Platformie transakcyjnej dostarczonej przez Spółkę w momencie złożenia zamówienia.

8.3 Zlecenie z limitem - zlecenie kupna lub sprzedaży ograniczone do określonej ceny. Każde zlecenie Limit ma określony limit ceny określony przez Klienta (za zgodą Spółki). Zlecenie limitu zostanie uruchomione, jeśli cena oferty Spółki (w przypadku zlecenia sprzedaży) jest taka sama lub wyższa niż cena limitu ustalona przez klienta lub jeśli cena wywoławcza (w przypadku zlecenia kupna) jest taka sama lub niższa niż cena limitu ustalona przez klienta. Gdy cena handlowa oferowana przez Spółkę osiągnie cenę określoną przez zlecenie limitowe, zostanie uruchomione zlecenie limitowe, a Spółka będzie dążyć do realizacji zamówienia po tej cenie. Jeśli Firma nie może wykonać zamówienia (ze względu na zmiany cen podczas realizacji zamówienia), zlecenie limitowe będzie ponownie czekać na ustaloną cenę Klienta i zostanie ponownie uruchomione.

8.4 Zlecenie Stop Loss - jest to zlecenie służące do zamknięcia transakcji po cenie ustalonej przez Klienta, której zamiarem jest ograniczenie straty Klienta do określonej z góry kwoty. Spółka nie zobowiązuje się do zamknięcia Transakcji po cenie określonej przez Klienta ze względu na zmieniające się warunki rynkowe.

8.5 Zlecenie Take Profit - jest zleceniem zamknięcia transakcji po ustalonej z góry cenie ustalonej przez Klienta, którego zamiarem jest zamknięcie transakcji, gdy osiągnie pewien zysk. Gdy cena handlowa oferowana przez Spółkę osiągnie cenę docelową zlecenia limitowego, zostanie uruchomione zlecenie limitowe, a Spółka będzie dążyć do realizacji zlecenia po tej cenie. W przypadku, gdy Spółka nie może zrealizować zamówienia (ze względu na zmiany cen transakcyjnych podczas realizacji zamówienia), zlecenie limitowe będzie ponownie czekać na cenę ustaloną przez Klienta, a następnie zrealizowane.

8.6 Zlecenie kupna Stop - przyszłe zlecenie Kupna na zakup instrumentu po cenie ustalonej przez Klienta, która jest wyższa niż cena, po której Instrument jest przedmiotem obrotu w momencie przekazania zlecenia. Zakup zostanie zrealizowany, gdy cena handlowa instrumentu na Platformie osiągnie cenę ustaloną przez Klienta i jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane po cenie ustalonej przez Klienta (ze względu na zmienność ceny instrumentu) niż zamówienie zostanie wykonana w dostępnej cenie transakcyjnej na Platformie transakcyjnej, która jest najbliższa cenie ustalonej przez Klienta iw której ma zastosowanie zlecenie.

8.7 Zlecenie Stop Stop - przyszłe zlecenie Sell na sprzedaż instrumentu po cenie ustalonej przez Klienta, która jest niższa niż cena, po której Instrument jest przedmiotem obrotu w momencie przekazania zlecenia. Sprzedaż zostanie zrealizowana, gdy cena instrumentu na platformie osiągnie cenę ustaloną przez Klienta i jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane po cenie ustalonej przez Klienta (ze względu na zmienność ceny instrumentu) niż zamówienie zostanie wykonana w dostępnej cenie transakcyjnej na Platformie transakcyjnej, która jest najbliższa cenie ustalonej przez Klienta iw której ma zastosowanie zlecenie.

8.8 Spółka nie gwarantuje, między innymi: (a) otwarcia transakcji po cenie określonej przez zlecenie stop (b) realizacji zleceń opartych na zabezpieczanych transakcjach (dwa zlecenia stop w przeciwnych kierunkach w tej samej walucie lub w podobnych skorelowanych walutach) ) (c) realizacja transakcji podczas poślizgu lub skoków na rynkach lub w przypadku przerwania obrotu na rynku lub całkowitego zaprzestania (d) w instrumentach, które nie mają 24-godzinnego obrotu, takich jak CFD na indeksy, towary takie jak ropa naftowa i inne waluty i instrumenty , podczas wakacji, weekendów, wiadomości, wydarzeń specjalnych i / lub kryzysów gospodarczych i innych.

8.9 Rollovers lub Swapy - Transakcje Klienta są automatycznie przenoszone („rolowane”) na następny dzień roboczy, bez potrzeby interwencji Klienta. Takie najazdy są czasami uwzględniane w przypadku różnic kursowych dotyczących walut overnight, które wpływają na rachunek handlowy. W przypadku, gdy Klient ma otwartą pozycję w środę o 24:00, Klient zostanie obciążony prowizją Swap przez trzy dni.

8.10 Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego - fundusze depozytowe to kwoty pieniężne, które Klient wpłaca jako gwarancję utrzymania pozycji. Gdy Klient otwiera pozycję, w której jego rozmiar jest większy niż kwota pieniędzy, która została zdeponowana przez Klienta, oznacza to, że Klient korzysta z dźwigni finansowej. Klient zgadza się złożyć na rzecz Spółki, na żądanie, dodatkowe środki, wymagane jako gwarancje, na zabezpieczenie strat w otwartym lub przewidywalnym terminie. W przypadku, gdy Klient nie spełni warunków takiego wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, Spółka może zamknąć pozycje Klienta po takich cenach i godzinach, które mogą być mniej korzystne dla Klienta, a Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w powyższym zakresie.

8.11 Obecnie, z zastrzeżeniem zmian w przyszłości według uznania Spółki, Spółka ma prawo zamknąć niektóre lub wszystkie otwarte pozycje Klienta i / lub ograniczyć zdolność Klienta do otwierania dodatkowych pozycji, w przypadku gdy marża na koncie Klienta stanowi 50% lub mniej wartości otwartych pozycji Klienta; Nie należy zakładać, że Spółka zawsze to robi.

9. Wykorzystanie danych i ochrona prywatności

9.1 Ze względu na charakter usług Spółki i relacje z klientami Spółki, Spółka będzie posiadać pewne informacje dotyczące Klienta w bazach danych Spółki. Wszystkie zebrane dane, niezależnie od tego, czy są przechowywane w formie fizycznej, czy skomputeryzowanej, będą zabezpieczone przez Spółkę w takiej kolejności, która umożliwi zachowanie Prywatności Klienta, a dostęp do informacji będzie ograniczony zgodnie z potrzebą świadczenia usług na rzecz Klienta i Spółki operacja.

9.2 Firma ma prawo do wykorzystywania i / lub ujawniania informacji o kliencie (a) do użytku wewnętrznego, w tym z podmiotami powiązanymi i / lub dostawcami usług, które są wymagane do świadczenia usług na rzecz klienta i które są zobowiązane do zachowania poufności; (b) Zgodnie z prawem lub wymaganiami; (c) W celu ochrony przed lub w celu zapobieżenia faktycznemu lub potencjalnemu oszustwu lub nieautoryzowanym transakcjom lub nieuprawnionemu zachowaniu (d) W przypadku komputerowego nadzoru nad korzystaniem przez Klienta z Usług, przegląd i / lub audyt i / lub rozwój i / lub konserwacja jakość usług; (e) w celu ochrony praw Spółki lub obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów.

9.3 Klient niniejszym udziela firmie zgody na wykorzystanie swoich danych użytkownika w celu dostarczania aktualizacji i / lub informacji i / lub informacji promocyjnych lub marketingowych, w tym za pośrednictwem adresu e-mail klienta. Rezygnacja z tej hali zostanie dokonana poprzez pisemne powiadomienie Spółki i będzie miała zastosowanie do nowych publikacji, które nie zostały wysłane.

9.4 Klient zgadza się, że rozmowa i korespondencja pomiędzy Firmą a Klientem może być rejestrowana.

9.5 Spółka może płacić lub otrzymywać prowizje od partnerów biznesowych.

9.6 Platforma handlowa Spółki, witryna internetowa lub inne usługi mogą korzystać z plików cookie.

10. Ujawnienie ryzyka - wiedza finansowa klienta

10.1 Firma i wszyscy w jej imieniu nie doradzają Klientom w odniesieniu do rentowności jakiejkolwiek akcji handlowej lub braku działań, a także w odniesieniu do wszelkich konsekwencji podatkowych, ani nie zarządzają inwestycjami dla Klientów. Klient gwarantuje, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za dokonywanie niezależnej oceny i badania ryzyka związanego z jakąkolwiek Transakcją. Klient jest zobowiązany do wcześniejszej znajomości rynku Forex i innych.

Obrót instrumentami finansowymi oraz rozważenie jego działań i ryzyka przed podjęciem jakichkolwiek działań w platformie transakcyjnej. Klient przyjmuje do wiadomości, że przeczytał i zrozumiał załączone Ujawnienie ryzyka, które jest nieodłączną częścią niniejszej Umowy.

10.2 Spółka może udostępniać Klientom lub publikować informacje rynkowe dotyczące konkretnego instrumentu bazowego, a także aktualizować Klienta publikacją i analizą renomowanych stron trzecich, a także ogólne informacje, takie jak analiza techniczna lub znane techniki handlowe. W ten sposób Spółka nie zobowiązuje się ani nie zobowiązuje do dokładności lub kompletności informacji lub do implikacji handlowych lub konsekwencji podatkowych określonej transakcji. Dostarczenie informacji jest przypadkowe w stosunku do relacji Klienta ze Spółką i jest udzielane wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych.

10.3 Spółka nie ma obowiązku oceny stosowności jakiejkolwiek Transakcji dla Klienta ani oceny, czy Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wszelkie ryzyko związane z powyższym ponosi wyłącznie Klient.

10.4 Przydziały podatku od przedsiębiorcy - wszelkie podatki mające zastosowanie do klienta i / lub wynikające z działalności handlowej Klienta, podlegają pełnej i wyłącznej odpowiedzialności Klienta. Klient osobiście zgłosi i zapłaci wszelkie zobowiązania podatkowe, do których jest zobowiązany. Firma służy wyłącznie jako mediator i nie pobiera ani nie pobiera podatku dla Klienta. Spółka zastrzega sobie prawo, jeśli zamówi to oficjalny podmiot, do odliczenia podatku od Klienta i dostarczenia go do wła

Free margin - Credit